ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3 Προς τους ανάδοχους της συμφωνίας πλαισίου με αριθμό 03/2019_ΕΠΥ2_2014 και 02/2019_ΕΠΥ3_2014 κατάθεσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων προμήθειας διαφόρων φαρμάκων (CPV 33690000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3 Προς τους ανάδοχους της συμφωνίας πλαισίου με αριθμό 03/2019_ΕΠΥ2_2014 και 02/2019_ΕΠΥ3_2014 κατάθεσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων προμήθειας διαφόρων φαρμάκων (CPV 33690000-3)

2019-08-21T09:30:32+00:00